sitemap
知识分享网:一个值得你收藏的网站!

JavaScript 变量

JavaScript变量JavaScript变量是存储数据值的容器。在本例中,x、y和z是变量:实例var x = 7;...[查看详情]


友情链接